Botanické průzkumy a inventarizace včetně vegetační mapy a inventarizace biotopů

DAPHNE ČR se specializuje zejména na botanické inventarizační průzkumy zvláště chráněných území pro příslušné orgány ochrany přírody. V této oblasti mají naši experti bezmála desetiletou praxi. Předmět i cíle průzkumu však mohou být širší a lze je modifikovat dle konkrétních požadavků zadavatele. Vedle průzkumů flóry cévnatých rostlin a rostlinných společenstev, prováděných interními odborníky, jsme schopni zajistit i mykologické, bryologické, lichenologické a algologické studie prostřednictvím široké sítě specialistů z renomovaných vědeckých institucí (vysoké školy, ústavy akademie věd apod.).

Co nabízíme

  • profesionální přístup a erudici zpracovatelů
  • rozsáhlou síť externích spolupracovníků specializovaných na jednotlivé dílčí problematiky, resp. taxonomické skupiny, a z toho vyplývající flexibilitu tématického zaměření studií
  • aktivní spolupráci při definování cílů průzkumu a metodiky
  • adekvátní úroveň závěrečných zpráv včetně mapových výstupů vytvářených pomocí GIS

Přednostně se zaměřujeme na

  • inventarizační průzkumy zvláště chráněných území zaměřené na cévnaté rostliny a vegetaci
  • botanické průzkumy v rámci hodnocení dopadů investičních záměrů na biodiverzitu
  • floristické a vegetační průzkumy jako podklady pro plánování managementu biologicky hodnotných lokalit