Mapy - Natura

STANOVIŠTĚ
kódnázev stanoviště
1340 Vnitrozemské slané louky
2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí
3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně
3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
3230 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica)
3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.
40A0 Kontinentální opadavé křoviny
4030 Evropská suchá vřesoviště
4060 Alpínská a boreální vřesoviště
4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080 Subarktické vrbové křoviny
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) - prioritní stanoviště
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6240 Subpanonské stepní trávníky
6250 Panonské sprašové stepní trávníky
6410 Bezkolencové louky na vápnitých. rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion. Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6520 Horské sečené louky
7110 Aktivní vrchoviště
7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)
7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae
7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
7230 Zásaditá slatiniště
8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
8150 Středoevropské silikátové sutě
8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion. Sedo albi-Veronicion dillenii)
8310 Jeskyně
91D0 Rašelinný les
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion. Alnion incanae. Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91G0 Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šipákové doubravy
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy
91T0 Bory
91U0 Lesostepní bory
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem - Acer a šťovíkem horským - Rumex arifolius)
9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích. sutích a v roklích
9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
DRUHY
kódnázev latinskýnázev český
1016 Vertigo moulinsiana vrkoč bažinný
1037 Ophiogomphus cecilia klínatka rahatá
1042 Leucorrhinia pectoralis vážka jasnoskvrnná
1059 Maculinea teleius modrásek očkovaný
1061 Maculinea nausithous modrásek bahenní
1065 Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový
1079 Limoniscus violaceus kovařík
1084 Osmoderma eremita páchník hnědý
1086 Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový
1093 Austropotamobius torrentium rak kamenáč
1096 Lampetra planeri mihule potoční
1106 Salmo salar losos atlantský
1163 Cottus gobio vranka obecná
1166 Triturus cristatus čolek velký
1188 Bombina bombina kuňka ohnivá
1193 Bombina variegata kuňka žlutobřichá
1303 Rhinolophus hipposideros vrápenec malý
1308 Barbastella barbastellus netopýr černý
1321 Myotis emarginatus netopýr brvitý
1323 Myotis bechsteinii netopýr velkouchý
1324 Myotis myotis netopýr velký
1337 Castor fiber bobr evropský
1352 Canis lupus vlk
1354 Ursus arctos medvěd hnědý
1355 Lutra lutra vydra říční
1361 Lynx lynx rys ostrovid
1381 Dicranum viride dvouhrotec zelený
1386 Buxbaumia viridis šikoušek zelený
1393 Drepanocladus vernicosus srpnatka fermežová
1421 Trichomanes speciosum vláskatec tajemný
1887 Coleanthus subtilis puchýřka útlá
1902 Cypripedium calceolus střevíčník pantoflíček
2093 Pulsatilla grandis koniklec velkokvětý
4045 Coenagrion ornatum šidélko ozdobné