Vyhodnocení vlivů využívání krajiny na ekosystémy (zemědělská krajina, vodní toky)


DAPHNE ČR má díky svému dlouholetému působení v oblasti ochrany přírody a krajiny velké zkušenosti s využíváním krajiny. Orientujeme se na problematiku zemědělského hospodaření, vodního režimu krajiny, návrhy i praktické ověřování managementů péče o krajinu, návrhy revitalizačních opatření pro velké krajinné celky i jednotlivé krajinné prvky. V neposlední řadě se DAPHNE ČR věnuje i environmentálním aspektům využívání obnovitelných zdrojů energie.

Díky této praxi dokáže tým kmenových i externích odborníků DAPHNE ČR poskytnout kvalifikovanou, nezávislou a odbornou pomoc při hodnocení vlivů stávajícího využívání krajiny a je schopen navrhnout vhodná opatření ke zlepšení tohoto stavu. Našimi cílovými skupinami jsou zejména zemědělci, obce, správci vodních toků či provozovatelé vodních elektráren.