Ichtyologický průzkum Jílovského potoka

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

V Jílovském potoce byl proveden ichtyologický průzkum s cílem určit možný vliv provedené a plánované úpravy vodního toku. Za tímto účelem byl proveden odlov rybích jedinců ve čtyřech různých místech toku lišících se mírou regulace.

Z hlediska lokálně se vyskytující ichtyocenózy si přes rozsáhlé historické úpravy vodního toku udržuje Jílovský potok vysokou kvalitu. Byla jištěna přítomnost šesti druhů ryb, z toho tří druhů původních (střevle potoční, mřenka mramorovaná a pstruh obecný). Obzvlášť významná je stabilní populace střevle potoční, která je ohroženým druhem.

Průzkum znovu ukázal rozdíly v kvalitě společenstva v místech s přírodě blízkým charakterem dnového substrátu a profilech se dnem regulovaným. Již provedené technické úpravy Jílovského potoka evidentně zlikvidovali významnou část biotopu zvláště chráněné střevle potoční. Jakékoliv další zásahy do dna toky by v místech s jeho vysokou členitostí způsobily nejen další významné negaticní ovlivnění populace zvláště chráněného druhu a jeho biotopu, ale představily by také negativní zásah do významného krajinného prvku. K narušení ekologicko-stabilizační funkce by došlo především narušením ekotopu a destabilizací ichtyocenózy.