Katalog lokalit potencionálně vhodných pro sysla obecného (Spermophilus citellus) na jihozápadní Moravě

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Podél řeky Jihlavy mezi Mohelnem a Ivančicemi se nachází několik menších syslích kolonií. Vzhledem k nevelké vzdálenosti mezi nimi, okolní řídce zastavěné a migračně prostupné krajině je zde při zavedení vhodného managementu na vybraných sousedních lokalitách velká šance na vytvoření fungující sítě vzájemně komunikujících kolonií. Izolovaná kolonie obklopená migračně průchodnou zemědělskou krajinou se nachází také v okolí obce Miroslav. V celé oblasti bylo na základě mapových podkladů (Vrstva mapování biotopů pro účely vytváření soustavy Natura 2000 a veřejného registru zemědělské půdy LPIS) vytipováno více než 50 ploch. Všechny lokality byly navštíveny, zdokumentovány a následně bodově ohodnoceny podle osmi parametrů (rozloha plochy, vzdálenost lokality od nejbližší ze stávajících kolonií sysla obecného, poloha lokality vzhledem k ostatním lokalitám celé sítě, existence migračních bariér, náročnost potřebného managementu, majetkoprávní poměry, vhodnost plochy) a seřazeny podle celkového počtu dosažených bodů. Na základě tohoto hodnocení bylo vybráno 26 potenciálně vhodných lokalit. Z výsledků studie vyplývá, že nejvhodnější oblastí pro realizaci tohoto záměru je okolí syslí kolonie na záložním letišti Jamolice. Poblíž kolonie se nachází více ploch potenciálně velmi vhodných pro vytvoření sítě migračně dostupných lokalit. Na jedné z vytipovaných lokalit byl výskyt sysla v průběhu terénního mapování již zaznamenán. Druhou vhodnou oblastí pro realizaci záměru je okolí obce Mohelno. Zde má však tento koncept z důvodu nepřekonatelných migračních překážek v širším okolí spíše lokální význam.

Zcela neperspektivní se jeví celá jižní část zájmového území (jižně od řeky Rokytné), kde dominuje intenzivně využívaná zemědělská krajina bez výraznějšího zastoupení travních porostů a neprodukčních prvků. Případné snahy o rozšiřování výskytu sysla samovolnými migracemi z kolonie nacházející se na letišti u obce Miroslav by měly spíše uvažovat o převádění dostatečně velkých ploch orné půdy na trvalé travní porosty a jejich následný management.

Průzkum potenciálně vhodných lokalit pro sysla obecného (Spermophilus citellus) na jihozápadní Moravě byl finančně podpořen z Finančních mechanismů EHP/Norska.