Metodika vymezení plochy rybníků a sledování rozsahu litorální vegetace

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

Metoda vymezení plochy rybníků

Základním měřením, které musí po podání žádosti do Operačního programu rybářství pro účel uplatnění opatření "2.2 Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí", je určení plochy rybníka, na který žadatel dotaci uplatňuje, je určení plochy rybníka. Za plochu rybníka je považována rozloha provozní hladiny vody, tedy území s ponořeným substrátem, které je ohraničeno břehovou linií. Do plochy rybníka se nezapočítává rozloha ostrovů s vynořeným sobstrátem zabírajícím území větší než 300 m2.

Z digitální mapy dálkového průzkumu země bude určena jasně zřetelná břehová linie. Nutná je v každé případě terénní vizuální kontrola. V případě nepokrytí celého obvodu rybníka včetně ostrůvků bude provedeno terénní měření v období čerenec-listopad. Výška provozní hladiny bude odečtena v době měření z vodočetné latě. Ze vzniklého polygonu v GIS bude vypočítána výsledná plocha.

Metoda sledování litorální vegetace

Litorálem je pobřežní mělké pásmo, které v přirozeném stavu obvykle zarůstá zakořeněnými vyššími rostlinami. Pro účely kontroly a sledování vlivu produkčního rybníkářského hospodaření na vodní rostliny (litorální porosty) budou sledovány pouze porosty vynořených vodních rostlin zakořeněných v substrátu.

Při vymezení i následných kontrolách busou zaznamenávány souvislé porosty vodních makrofyt větších než 100 m2. Vymezení musí proběhnout v období červenec-listopad. Data získaná v terénu se zpracují v prostředí GIS.

Součástí metodiky je také rozpočet vymezení plochy rybníku a sledování litorální vegetace.