Metodiky terénního sběru dat o populacích vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v rámci sledování stavu z hlediska ochrany

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

Pro účely Agentury ochrany přírody a krajiny byly vytvořeny metodiky teréního sběru dat o populacích vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri). Tyto metodiky vznikly pro sjednocení sběru dat v roce 2007.

Metodiky sjednocují termín terénního sledování výše uvedených druhů a způsob vymezení profilu v místě sběru dat. Obsahují výčet potřebných charakteristik stanoviště, podrobně popisují metodu odlovu elektrickým agregátem a způsob zápisu a zpracování dat.

Termín sledování je stanoven na období mezi 15.8. a 31.10. při teplotách nižších než 25°C a vyšších než 5°C. Na toku musí být vymezen charakteristický úsek pro sběr dat, kde musí být prodění, šířková variabilita a trasa toku co nejvíce typická pro širší okolí. Úsek je vyměřen v délce 100 metrů. Popis stanoviště musí obsahovat trasu toku určenou podílem délky prodnice a vzdušnou vzdáleností od počátku a konce zkoumaného úseku. Dále se uvádí šířková variabilita, zastínění toku, popis pobřežní vegetace i vegetace vodní. Zaznamenány musí být i typ substrátu dna v procentech zastoupení.