Revitalizace Křemžské kotliny – obnova přirozených funkcí krajiny pro zlepšení života komunity jádrové oblasti CHKO Blanský les

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí pro komunitu Křemžské kotliny prostřednictvím obnovy přirozených funkcí krajiny. Celkového cíle bude dosaženo: 1. vypracováním odborného generelu revitalizace území (detailní zhodnocení stavu, variantní návrhy změn pro jednotlivé pozemky a krajinné prvky), 2. projednáním návrhů s klíčovými členy komunity a zohledněním jejich vlastních potřeb, 3. průběžnou spoluprací s relevantními orgány a získáním jejich podpory, 4. vypracováním 3 pilotních projektů konkrétních revitalizačních změn a přípravou žádostí o dotace na realizaci, 5. osvětou uvnitř komunity o významu a přínosech obnovy přirozených funkcí krajiny, 6. shrnutím odborných návrhů a výsledků projednávání do výsledných výstupů pro komunitu i další zájemce, 7. posílením kapacity příjemce projektu za účelem jeho efektivního a kvalitního naplnění. V rámci cílové komunity pracuje projekt s klíčovými subjekty: představiteli obcí, zemědělci, vlastníky pozemků.

Dílčí kroky projektu jsou následující:

1. Generel revitalizace Křemžské kotliny

Odborná studie Generel revitalizace Křemžské kotliny je výchozím předpokladem pro spuštění celého projektu a dlouhodobého procesu ozdravění krajiny. Studie zhodnotí stav životního prostředí Křemžské kotliny a podá návrhy na jeho zlepšení. Studie je klíčovým prvkem projektu, neboť na jejím základě bude možné provést průzkum primární cílové skupiny (aktivita 2), bude sloužit jako podklad pro jednání s úřady (aktivita 3) a významně ovlivní průběh všech dalších aktivit. Tato odborná studie naváže na předběžnou studii krajiny Křemžské kotliny realizovanou v roce 2007 pro Správu CHKO Blanský les. V této předběžné studii byl zhodnocen stav vodních toků a přilehlých zemědělských ploch. Studie Generel revitalizace Křemžské kotliny bude komplexním odborným zhodnocením současného stavu krajiny a konkrétním návrhem zlepšení.

2. Průzkum a vyjednávání uvnitř komunity

Průzkum primární cílové skupiny, respektive zástupců klíčové podskupiny tvořené majiteli pozemků, zemědělsky hospodařícími subjekty a starosty, poskytne základ pro dopracování revitalizačních návrhů do realizovatelné a všeobecně akceptovatelné podoby. Tato skupina svými činnostmi, zájmy a vlastnickými právy přímo určuje stav a využití krajiny Křemžské kotliny.

3. Jednání s úřady

Ve stejnou dobu, kdy začne probíhat průzkum primární cílové skupiny, bude nutné zahájit také jednání s druhou skupinou zainteresovaných subjektů, a to se státní sférou prezentovanou celkem 9 úřady s územní působností zasahující do oblasti Křemžské kotliny. Jednání budou následně probíhat až do konce projektu, neboť zapojení některých úřadů budou následné aktivity vyžadovat (aktivita 4 pilotní projekty, aktivita 5. osvěta, případně konzultace odborné publikace – aktivita 6).

4. Pilotní revitalizační projekty

Nejrozsáhlejší aktivitou bude příprava pilotních revitalizačních projektů, které přímo na konkrétních příkladech ukáží možnosti revitalizačních zásahů. Jejím cílem je modelově připravit revitalizační proces na vybraném místě do stavu maximálního přiblížení k realizaci opatření v terénu. Příprava, průběh a dokončení aktivity zásadním způsobem ovlivní naplnění celkového cíle projektu.

5. Osvěta

Během realizace bude zapotřebí být v kontaktu s primární cílovou skupinou prostřednictvím osvětového působení, aby bylo možné ji celoplošně informovat o revitalizačním procesu. Tato aktivita bude mít významný přesah svým účinkem i po skončení projektu, neboť nastartuje v primární cílové skupině aktivní přístup k životnímu prostředí, ve kterém obyvatelé Křemžské kotliny žijí.

6. Odborné publikace

Během realizace projektu bude sesbíráno velké množství informací a získáno mnoho zkušeností, které budou jednak užitečné pro další vývoj revitalizačního procesu Křemžské kotliny a také budou využitelné pro podporu revitalizace v rámci České republiky. Tím je definován záměr aktivity Odborné publikace, která má zajistit předání podstatných informací všem vhodným příjemcům.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.